close

 •  

   

 • OŚWIADCZENIE O ZASADACH PRZECHWYTYWANIA

 • tłumaczenie nieoficjalne

   

   

  OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZASAD PRZECHWYTYWANIA BRONI MASOWEGO RAŻENIA

   

  Przyjęte w Paryżu, 4 września 2003 roku

   

   

  Inicjatywa Krakowska w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Proliferation Security Initiative - PSI) jest odpowiedzią na wzmagające się zjawisko proliferacji broni masowego rażenia (BMR), środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania. Bazuje na dotychczasowych wysiłkach społeczności międzynarodowej na rzecz zapobiegania proliferacji, w tym na obowiązujących porozumieniach międzynarodowych. Realizuje również treść oświadczenia Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ze stycznia  1992 roku, gdzie stwierdza się, że proliferacja BMR stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a wszyscy członkowie ONZ  powinni jej przeciwdziałać. PSI jest ponadto zgodna z niedawnymi oświadczeniami państw G8 i Unii Europejskiej, dostrzegając potrzebę wspólnych działań przeciwko proliferacji. Uczestnicy Inicjatywy, dostrzegając niebezpieczeństwo związane z możliwością pozyskania BMR przez terrorystów, zobowiązują się działać wspólnie dla powstrzymania proliferacji BMR do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz jej nielegalnego pozyskania.


  Jednym z celów PSI jest włączenie w jej działania wszystkich państw, którym zależy na przeciwdziałaniu proliferacji, oraz które dysponują możliwościami i chęcią zatrzymywania transportów BMR i materiałów pochodnych przemycanych drogą morską, lotniczą, lub lądową. PSI liczy również na nawiązanie współpracy z każdym państwem, którego statki, bandery, porty, wody terytorialne, przestrzeń powietrzna, lub terytorium lądowe mogłyby być użyte do proliferacji BMR do i z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania takiej broni. Coraz częstsze próby podejmowane przez te - chcące czerpać zyski z handlu BMR i materiałami pochodnymi - podmioty wymagają nowych i bardziej zdecydowanych działań wspólnoty międzynarodowej. Liczymy na współpracę ze wszystkimi państwami w podejmowaniu działań na rzecz realizacji Inicjatywy, zgodnie z poniższymi zasadami.

   

   

  Zasady przechwytywania ustanowione przez PSI

   

  Uczestnicy Inicjatywy przestrzegają niżej wymienionych zasad przechwytywania dla prowadzenia bardziej skoordynowanych i skuteczniejszych działań w celu powstrzymywania i zatrzymywania przemytu BMR, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania takiej broni. Działania te powinny być zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, w tym decyzjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestnicy PSI apelują do wszystkich państw zaniepokojonych zagrożeniem jakie proliferacja BMR stwarza dla światowego pokoju i bezpieczeństwa, aby przyłączyły się do Inicjatywy, przyjmując tym samym następujące zobowiązania:

   

   

  1. Podejmowanie skutecznych działań, indywidualnie lub wspólnie z innymi państwami, w celu przechwytywania przemytu BMR, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania takiej broni. Określenie „państwa i podmioty pozapaństwowe podejrzewane o działania na rzecz nielegalnego pozyskania takiej broni (BMR)" odnosi się do tych państw lub podmiotów, które według uczestników Inicjatywy powinny być poddane procedurom przechwytywania, ponieważ są zaangażowane w proliferację poprzez: (a) próby wytworzenia lub zdobycia broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej oraz związanych z nią systemów przenoszenia; lub (b) transfery (sprzedawanie, odbieranie lub ułatwianie dostępu do) BMR, systemów jej przenoszenia lub materiałów pochodnych.

   

  2. Przyjęcie usprawnionych procedur szybkiej wymiany informacji dotyczących domniemanej działalności proliferacyjnej, ochrona informacji niejawnych przekazywanych przez inne państwa w ramach PSI, przeznaczanie odpowiednich sił i środków dla przeprowadzania operacji przechwytywania oraz usprawnianie koordynacji pomiędzy uczestnikami akcji przechwytywania.

   

   

  3. Dokonanie przeglądu (i ewentualne wzmocnienie) prawa krajowego oraz struktur krajowych pod kątem celów Inicjatywy, podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego oraz struktur międzynarodowych pod kątem celów Inicjatywy.

   

  4. Podejmowanie (w granicach, na jakie pozwalają przepisy krajowe oraz w zgodzie z prawem międzynarodowym) określonych działań na rzecz przechwytywania ładunków z BMR, systemami jej przenoszenia lub materiałami pochodnymi, w tym:

   

   

  a. Nie transportowanie oraz nie wspomaganie transportu ww. ładunków do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania BMR oraz zapewnienie, aby nie mogła podejmować takich działań żadna osoba podlegająca jurysdykcji uczestnika PSI.

   

  b. Z własnej inicjatywy, lub na wiarygodny wniosek innego państwa, dokonywanie abordaży oraz przeszukania każdej jednostki pływającej pod jego banderą (na ich wodach wewnętrznych lub morzach terytorialnych lub na akwenach poza morzami terytorialnymi jakiegokolwiek innego państwa), co do której istnieje uzasadnione podejrzenie o transportowanie takich ładunków do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania BMR, oraz przejmowanie znalezionych ładunków po ich identyfikacji.

   

   

  c. Udzielanie, w określonych przypadkach i na podstawie poważnych przesłanek, zgody na wejście przedstawicieli innych państw na pokład statków pływających pod banderą państwa udzielającego tej zgody oraz zezwalanie na przeszukanie takiego statku przez przedstawicieli innych państw i na przejmowanie znalezionych ładunków BMR [co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z przemytu].

   

  d. Podejmowanie odpowiednich działań, (1) aby zatrzymać i/lub przeszukać na swoich wewnętrznych wodach, morzach terytorialnych lub strefach przyległych (jeżeli są one zadeklarowane) statków, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewożą ww. ładunki do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania BMR, oraz przejmowanie takich ładunków po ich zidentyfikowaniu; (2) dla wymuszenia, jeśli istnieje podejrzenie, że dany statek (wpływający do lub wypływający z ich portów, wód wewnętrznych lub mórz terytorialnych) przewozi ww. ładunki, podporządkowania się wszelkim stosownym przepisom (np. obowiązkowi umożliwienia wejścia na pokład, przeszukania, oraz przejęcia ww. ładunków przed wejściem do portu).

   

   

  e. Z własnej inicjatywy, lub na wiarygodny wniosek innego państwa, (1) nałożenie na samoloty, które przekraczają ich przestrzeń powietrzną, a co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o przewożenie ww. ładunków do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania BMR, obowiązku wylądowania w celu przeprowadzenia inspekcji oraz przejęcie wszystkich takich ładunków po ich zidentyfikowaniu; i/lub (2) odmówienie samolotowi, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o przewożenie ww. ładunków prawa przelotu przez ich przestrzeń powietrzną przed rozpoczęciem takich lotów.

   

  f. Jeżeli ich porty, lotniska, lub inne obiekty są wykorzystywane jako punkty przeładunkowe do transportu ww. ładunków do oraz z państw i podmiotów pozapaństwowych podejrzewanych o działania na rzecz nielegalnego pozyskania BMR, dokonywanie inspekcji statków, samolotów, lub innych środków transportu, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o przewożenie takich ładunków, oraz przejmowanie takich ładunków po ich zidentyfikowaniu.

  ./.

  Tagi: PSI

  Dokument w formacie Portable Document FormatWersja oryginalna oświadczenia (English) (35 KB)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: