close

 •  

   

 • WARSZAWA 2006

 • Spotkanie Polityczne Wysokiego Szczebla Inicjatywy Krakowskiej odbyło się 23 czerwca 2006 r. w Warszawie. W konferencji wzięło udział 65 państw popierających Inicjatywę. Głównym celem Spotkania była promocja współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z proliferacją broni masowego rażenia i działaniami podejmowanymi przez ugrupowania terrorystyczne oraz państwa je wspierające dla uzyskania takiej broni. Udział szerokiej liczby państw popierających PSI w Spotkaniu w Warszawie służył pogłębieniu prac nad oceną dorobku trzech lat funkcjonowania PSI, omówieniu napotkanych problemów, wskazaniu najlepszych praktyk i narzędzi służących realizacji celów Inicjatywy oraz dyskusji nad jej przyszłością i rozwojem.

   

  Konferencja podzielona została na panele, które objęły zakresem tematycznym kwestie związane z doświadczeniami z dotychczasowych działań w ramach Inicjatywy, narzędziami, jakimi posługuje się PSI oraz kierunkami jej przyszłego rozwoju. Panelistami były państwa najbardziej zaangażowane w PSI.

   

  W trakcie pierwszego panelu, poświęconego wzmacnianiu potencjału krajów PSI w dziedzinie przeciwdziałania proliferacji, prelegenci (Wielka Brytania, Francja, Czechy) zwracali uwagę na znaczenie ćwiczeń, przeprowadzanych w ramach Inicjatywy. Umożliwiają one angażowanie szeregu sił i instytucji krajowych w działania związane z przechwytywaniem BMR. Wskazywano, że udział w nich (jako uczestnik lub obserwator) może stanowić zachętę dla państw do przyłączenia się do PSI. Podkreślano również potrzebę rozwijania zdolności poszczególnych służb, wskazując przy tym na możliwość przeprowadzania narodowych ćwiczeń sztabowych, mających na celu ocenę współdziałania różnych służb wobec zagrożeń proliferacyjnych.

   

  W panelu poświęconym promowaniu PSI przedstawiciele Australii, Kanady, Chorwacji, Niemiec i Hiszpanii skupili się na potrzebie podejmowania dalszych kroków upowszechniających Inicjatywę. Wskazywano (Kanada) na wciąż niewystarczającą liczbę państw popierających, w tym w regionach, gdzie zagrożenie proliferacją jest ponadprzeciętne. Działania te powinny opierać się w głównej mierze na wyjaśnianiu wątpliwości, jakie mają państwa spoza PSI, a jakie związane są z obawami o finansowe koszty udziału w Inicjatywie, jej podstawy prawne itp.

   

  Kolejny panel, poświęcony kwestiom prawnym i wdrażania prawa zgromadził mówców z Nowej Zelandii, Francji, Niemiec, Japonii i USA. Uczestnicy panelu zgodzili się, że nie ma wątpliwości co do legalności PSI i jej umocowania w prawie międzynarodowym. Wynika to z samego Oświadczenia o Zasadach Przechwytywania (podstawowego dokumentu PSI), które nakazuje podejmowanie jedynie takich działań dla zapobiegania nielegalnym transferom BMR, jakie są zgodne z prawem międzynarodowym. Bazą prawną dla Inicjatywy jest również rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1540 ws. zapobiegania proliferacji oraz poprawiona Konwencja o zapobieganiu nielegalnym aktom na morzu (SUA). Ważnym wsparciem dla legalności PSI są także głosy poparcia ze strony Sekretarza Generalnego ONZ oraz konkluzje Panelu Sekretarza Generalnego ONZ ds. nowych zagrożeń z 2004 r.

   

  Uczestnicy zgodzili się, że państwa PSI powinny wymieniać się między sobą informacjami na temat swoich wewnętrznych przepisów ustawodawczych - ułatwi to lepszą współpracę tych państw w trakcie akcji przechwytywania. Panel czwarty poświęcony był kwestiom współpracy państw z przedstawicielami przemysłu oraz władz portowych. Przedstawiciele Danii, Holandii, Grecji i Singapuru przedstawili własne doświadczenia z takiej współpracy. Podkreślano, że ma ona kluczowe znaczenie w procesie zapobiegania proliferacji. Uczulenie przewoźników na fakt, że mogą stać się mimowolnymi uczestnikami przemytu BMR będzie częścią sukcesu Inicjatywy. Szef delegacji holenderskiej wskazał, że jego kraj ustanowił stały mechanizm współpracy z przemysłem w postaci okresowych konsultacji z największymi przewoźnikami. Delegacje wskazywały również na kwestie odpowiedzialności państwa za podejmowane akcje przechwytywania i związane z tym ew. odszkodowania, o jakie mogą występować przewoźnicy oraz konieczność zapewnienia w tym zakresie odpowiedniej ochrony organom państwowym.

   

  Kolejny panel poświęcony był zagadnieniom zapobiegania finansowaniu proliferacji. Przedstawiciel USA podkreślił, że działania wymierzone w ten proceder powinny być prowadzone na poziomie współpracy międzynarodowej, w przede wszystkim w oparciu o rezolucję 1540. Mówca zwrócił uwagę, że finansowanie proliferacji odbywa się za pośrednictwem istniejących mechanizmów bankowych, co ułatwia zidentyfikowanie osób i grup zaangażowanych w takie działania. Przedstawił amerykańskie rozporządzenie wykonawcze nr 13382, które wymienia osoby fizyczne i prawne zaangażowane w proliferację BMR, a którym zablokowano dostęp do amerykańskiego rynku finansowego. Wskazał, że państwa PSI powinny zachęcić instytucje finansowe w swoich krajach do zwrócenia uwagi na to zagrożenie. Powinno również dojść do przeglądu ustawodawstwa pod tym kątem.

   

  W ostatniej części konferencji, poświęconej przyszłości PSI dokonano również podsumowania HLPM. Przewodniczący konferencji wskazał na największe wyzwanie przed jakim stoi obecnie Inicjatywa, tj. pogodzenie dwóch rozwijających się tendencji w łonie PSI: wzrost liczby państw popierających oraz pogłębianie współpracy operacyjnej. Istotne jest, aby korzystając z faktu zwiększenia liczby państw nie utracić praktycznego charakteru Inicjatywy, jej elastyczności w reagowaniu na zagrożenia.

   

  Na koniec konferencji odczytane zostało Oświadczenie Przewodniczącego. Dokument podsumowuje trzy lat istnienia PSI, wskazując na rosnące poparcie dla jej zasad oraz umocowanie prawnomiędzynarodowe działań podejmowanych w jej ramach. Oświadczenie podkreśla, że państwa PSI dokonały rewizji swoich wewnętrznych ustawodawstw oraz rozwijały swoje zdolności w zakresie przechwytywania. Uczestnicy konferencji zamierzają kontynuować działania na rzecz zapobiegania proliferacji, w tym poprzez pogłębianie swojego zaangażowania w PSI. Uczestnicy planują również rozwijać nowe mechanizmy przeciwdziałania proliferacji (w tym przeciwdziałanie finansowaniu proliferacji), a także będą wspierać wysiłki na rzecz poszerzenia geograficznego Inicjatywy. Uczestnicy wskazali, że ich działania w ramach PSI mają pozytywny wpływ na sytuację międzynarodową.

   

  Spotkanie wzmocniło Inicjatywę. Przyczyniło się do powiększenia liczby państw uczestniczących w PSI, doprowadziło do zaznajomienia delegacji ze specyfiką udziału w Inicjatywie oraz wyjaśniło dotychczasowe wątpliwości podnoszone niekiedy przez kraje niebędące uczestnikami.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: