close

 •  

   

 • WARSZAWA 2004

 • Spotkanie informacyjne państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej, poświęcone Inicjatywie dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Proliferation Security Initiative; PSI) odbyło się 12 stycznia 2004 r. w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie państw regionu z celami i rozwojem Inicjatywy.

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących państw regionu: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenia, Ukrainy i Węgier.

   

  Spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w MSZ, Adam D. Rotfeld. W swoim wystąpieniu podkreślił rosnące zagrożenie proliferacją broni masowego rażenia (BMR) i możliwością wejścia w jej posiadanie przez ugrupowania terrorystyczne. Zwrócił uwagę na potrzebę adaptacji i usprawnienia istniejących reżimów kontrolnych, w taki sposób, by były one zdolne reagować na niesymetryczne wyzwania bezpieczeństwa. W tym kontekście wskazał na rolę nowych inicjatyw w sferze nieproliferacji broni masowego rażenia w tym PSI, Globalnego Partnerstwa G8 i Haskiego Kodeksu Postępowania przeciwko Proliferacji Rakiet Balistycznych. Podkreślił, że nowe inicjatywy mają na celu umocnienie i adaptację reżimu nieproliferacji, a nie jego zmianę. Min. Rotfeld zwrócił uwagę na fakt, że Europa Środkowa i Wschodnia leży na przecięciu ważnych szlaków transportowych. Wymaga to od państw regionu zacieśnienia praktycznej współpracy, włączając w to wymianę informacji oraz konsultacje nt. narodowych środków prawnych i współpracę w przeciwdziałaniu i przechwytywaniu nielegalnych transportów.

   

   

  Asystent Sekretarza Stanu USA ds. Nieproliferacji, pani Susan F. Burk przedstawiła przyczyny sformowania PSI, do których zaliczyła wzrost zagrożeń niesymetrycznych. Podkreśliła potrzebę użycia szerokiego zakresu środków - od dyplomatycznych i wywiadowczych po operacyjne - które skutecznie powstrzymywałyby proliferację BMR. Zwróciła także uwagę, że PSI jest otwarta na wszystkie państwa chcące efektywnie współpracować w zakresie określonym przez Oświadczenie PSI w sprawie Zasad Przechwytywania (przyjęte na posiedzeniu plenarnym PSI w Paryżu, 4 września 2003 r.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: